مهارت ها

Solidworks 90%
AutoCAD 90%
Matlab 80%
وردپرس 100%
Python 70%

ارسال پیغام

    تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب درخت.